JCB części

tabliczka znamionowa maszyny

Tabliczka znamionowa maszyny
Ka??da z maszyn posiada tabliczk? znamionow?, zamontowan? przy ramieniu wysi?gnika koparkowego. Tabliczka zawiera numery seryjne maszyny oraz numery najwa??niejszych podzespo??ów. Ka??dy podzespó?? posiada w??asn? tabliczk? znamionow? z numerem seryjnym. W przypadku wymiany podzespo??u, numer seryjny b?dzie inny ni?? na tabliczce znamionowej. W tej sytuacji, nale??y usun?? stary numer i wyt??oczy? nowy. Numer seryjny podzespo??u umo??liwi prawid??owy dobór cz???ci zamiennych.

Typowy numer identyfikacyjny

??wiatowy numer identyfikacyjny producenta JCB ??wiatowy numer identyfikacyjny producenta
Model maszyny np 3CX,4CX Model maszyny
Typ sterowania (T=2WS 2 ko??a skr?tne, F=4WS 4 ko??a skr?tne) Typ sterowania (T=2WS 2 ko??a skr?tne, F=4WS 4 ko??a skr?tne)
Typ budowy Typ budowy (S=Sideshift, C=Centremount, L=Loader)
Rok produkcji Rok produkcji:
  • R = 1994     1 = 2001
  • S = 1995     2 = 2002
  • T = 1996     3 = 2003
  • V = 1997     4 = 2004
  • W = 1998    5 = 2005
  • X = 1999     6 = 2006
  • Y = 2000     7 = 2007
Miejsce produkcji Miejsce produkcji (E=England)
Numer seryjny maszyny Numer seryjny maszyny (PIN)

Tabliczka znamionowa na silniku

Tabliczka znamionowa na silniku
   
Typ silnika Typ silnika (AB=czterocylindrowy z turbodo??adowaniem)
Numer budowy silnika Numer budowy silnika
Kraj produkcji Kraj produkcji
Numer seryjny silnika Numer seryjny silnika
Rok produkcji Rok produkcji

Lokalizacja tabliczki znamionowej

Most przedni Most przedni (maszyna z 2 ko??ami skr?tnymi)
Most przedni Most przedni (maszyna z 4 ko??ami skr?tnymi)
Most tylny Most tylny (maszyna z 2 ko??ami skr?tnymi)
Most tylny Most tylny (maszyna z 4 ko??ami skr?tnymi)
Przek??adnia z r?cznym sterowaniem biegów Przek??adnia z r?cznym sterowaniem biegów
Przek??adnia z automatycznym sterowaniem biegów Przek??adnia z automatycznym sterowaniem biegów
Silnik Silnik