JCB części

JCB 3CX

Jednym z wiod?cych kierunków dzia??alno??ci firmy MIRTECH jest dystrybucja cz???ci zamiennych do maszyn budowlanych marki JCB, w szczególno??ci koparko-??adowarek JCB 3CX i JCB 4CX. S??ynne ??ó??te koparko – ??adowarki JCB 3CX o charakterystycznej linii nadwozia mo??na spotka? pod ka??d? szeroko??ci? geograficzn?. Unikalna konstrukcja, funkcjonalno??? i niezawodno??? koparko – ??adowarek JCB 3CX, JCB 4CX oraz modeli kompaktowych JCB 2CX czy JCB 1CX gwarantuje komfort i wysok? wydajno??? pracy. Ograniczenie kosztów eksploatacji dzi?ki zastosowaniu silnika JCB nowej generacji oraz blokady momentu sprawiaj?, ??e model JCB 3CX wyznacza najwy??sze standardy pod wzgl?dem innowacyjno??ci rozwi?za?? technicznych na ??wiecie.

Efektywno??? pracy ka??dej maszyny jest nieod???cznie zwi?zana z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego sprz?tu, w tym JCB 3CX. Firma MIRTECH oferuje cz???ci zamienne do wszystkich modeli JCB oraz us??ugi serwisowe w zakresie okresowych przegl?dów technicznych maszyn JCB. Oferta handlowa obejmuje cz???ci JCB i podzespo??y JCB mi?dzy innymi do modeli: JCB 3CX 4x4x4, JCB 3CX SUPER, JCB 3CX Contractor, JCB 3CX SM; JCB 4CX i JCB 4CX SUPER oraz wielu innych. Szczegó??y oferty s? dost?pne na stronie internetowej firmy MIRTECH www.mirtech.com.pl