JCB części

o firmie MIRTECH

Firma MIRTECH oferuje szerok? gam? oryginalnych cz???ci zamiennych i podzespo??ów do maszyn budowlanych JCB. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów rozszerzyli??my zakres naszej dzia??alno??ci o sprzeda?? cz???ci alternatywnych. Tworzymy zespó?? specjalistów dysponuj?cy wiedz? techniczn?, do??wiadczeniem i doskona??? znajomo??ci? rynku. Kluczowym atutem naszej dzia??alno??ci jest profesjonalizm i wysoka jako??? oferowanych produktów i us??ug.

Firma MIRTECH dysponuje magazynem, zapewniaj?cym sta??y dost?p do wszystkich cz???ci zamiennych jak równie?? g??ównych podzespo??ów JCB. Profesjonalny program informatyczny umo??liwia szybk? lokalizacj? cz???ci i dost?p do informacji na temat aktualnych zasobów magazynowych. W przypadku niedoborów pozwala na szybkie uzupe??nienie stanu magazynu. Oferowane przez nas produkty pochodz? z renomowanych ??wiatowych fabryk. Charakteryzuj? si? wysok? jako??ci?, odpowiednimi parametrami technicznymi i konkurencyjn? cen?. Niektóre z nich wyprodukowano do sieci OEM (ang. Original Equipment Manufacturer). Cz???ci OEM nie ust?puj? jako??ci oryginalnych odpowiedników. Proponujemy cz???ci zamienne do maszyn JCB dost?pne w naszym magazynie lub na zamówienie. W przypadku zasobów magazynowych zapewniamy dostawy w ci?gu 24 godzin. Zamówienia terminowe realizujemy od 48 godzin. Dystrybucja oryginalnych i alternatywnych cz???ci zamiennych do maszyn JCB obejmuje swoim zasi?giem ca??? Polsk?.

Do??o??ymy wszelkich stara??, aby zapewni? Pa??stwu najlepsze z mo??liwych rozwi?za?? w zakresie zaopatrzenia w cz???ci zamienne do maszyn JCB. Wierzymy, ??e wspó??praca z nami b?dzie dla Pa??stwa ??ród??em satysfakcji i zadowolenia.