JCB części

?Y??KI KOPARKOWE 12-35T


DLACZEGO ?Y??KI RESCHKE?

1. Zaawansowana, przetestowana, niemiecka in??ynieria z ogromnym do??wiadczeniem! In??ynierowie RESCHKE wypracowali doskona??y balans mi?dzy d??ugo??ci? pod??ogi ??y??ki, jej g???boko??ci? oraz rozwarciem.

2. Mo??liwo??? i zdolno??? do wyprodukowania ??y??ki, do 1,5 m3 pojemno??ci, w bardzo krótkim czasie! Jeste??my dumni z naszej elastyczno??ci i niezawodno??ci!

3. Firma RESCHKE oferuje szeroki wybór rozwi?za?? do wi?szko??ci popularnych zastosowa??, proponuj?c równolegle osprz?t dopasowany do specjalnych zastosowa??.

4. ?y??ki RESCHKE s? tak zbalansowane by nape??niane z nasypem nie powodowa??y wi?kszego zu??ycia paliwa ani maszyny. Konfiguracja lemiesza, ilo??ci z?bów i ich rozmieszczenia w naszych ??y??kach pozwala na lepsz? penetracj? gruntu w krótszym czasie a kszta??t ??y??ki pomaga w kopaniu.

5. Profesjonalizm i do??wiadczenie! Wysokowykwalifikowany zespó??, najnowocze??niejsze technologie i procesy produkcyjne oraz innowacyjne zarz?dzaniegwarantuj? produkty wysokiej jako??ci dostarczane na czas.

6. Od ponad 35 lat RESCHKE wypracowuje, projektuje i produkuje ??y??ki!